ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Suxys International Limited Πολιτική AML/KYC

Εισαγωγή Η πολιτική κατά του ξεπλύματος χρήματος και η γνώση των πελατών σας (η «Πολιτική AML/KYC») της SUXYS lnternational Limited of Office No. 416, Burlington Tower, Business Bay Dubaï, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αριθμός εγγραφής ICC20210296 («εμείς», « δικό μας», «εμάς» ή «SUXYS NETWORK» «SUXYS» «SUXYS INTERNATIONAL») έχει δημιουργηθεί για την πρόληψη και τον μετριασμό πιθανών κινδύνων εμπλοκής της SUXYS international Limited σε παράνομες ή παράνομες δραστηριότητες και για να μπορέσει η SUXYS International Limited να συμμορφωθεί με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα (εάν υπάρχουν, όπου ισχύει).

Αυτή η Πολιτική AML/KYC υπόκειται σε αλλαγές και ενημερώσεις από την SUXYS International Limited κατά καιρούς για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και παγκόσμιες πρακτικές AML/KYC.

 Ορισμοί «Πραγματικός Κάτοχος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) και ή το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα,

και ,

(α) στην περίπτωση ενός εταιρικού οργανισμού ή ενός σώματος προσώπων, ο πραγματικός δικαιούχος αποτελείται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν αυτό το όργανο εταιρικό ή σώμα προσώπων μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας 25 τοις εκατό (1 %) συν μία (25) ή περισσότερες από τις μετοχές ή περισσότερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή ενός ποσοστού ιδιοκτησίας άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε αυτό το όργανο εταιρικό ή φορέα προσώπων, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εταιρεία που είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών ιδιοκτησίας: Υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (1%) συν μία (25) μετοχή ή περισσότερο ή η κατοχή συμμετοχής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (XNUMX%) στον πελάτη θα είναι έναένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας όταν κατέχεται απευθείας από φυσικό πρόσωπο και έμμεσης ιδιοκτησίας όταν κατέχεται από ένα ή περισσότερα εταιρικά όργανα ή σωματεία προσώπων ή μέσω καταπιστεύματος ή παρόμοιας νομικής ρύθμισης, ή συνδυασμός αυτών: Νοείται περαιτέρω ότι εάν, μετά έχοντας εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα και εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι υποψίας, δεν έχει εντοπιστεί πραγματικός δικαιούχος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα υποκείμενα πρόσωπα θεωρούν ως πραγματικούς δικαιούχους το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που κατέχουν τη θέση του ανώτερου διευθυντικού στελέχους , και τηρεί αρχείο των ενεργειών που έγιναν για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

β) στην περίπτωση καταπιστεύματος, ο πραγματικός δικαιούχος αποτελείται από:

 1. ο άποικος?
 2. ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές·

iii. τον προστάτη, κατά περίπτωση·

 1. τους δικαιούχους ή την κατηγορία των δικαιούχων, όπως μπορεί να ισχύει·

και το

 1. κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον απόλυτο έλεγχο του καταπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα·

γ) στην περίπτωση νομικών οντοτήτων όπως ιδρύματα και νομικές ρυθμίσεις παρόμοιες με καταπιστεύματα, ο πραγματικός δικαιούχος αποτελείται από το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες ή παρόμοιες θέσεις με εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο (β). «Δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου» σημαίνει τις δικαιοδοσίες που ορίζονται από τη SUXYS International Limited ως δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου σε σχέση με οποιαδήποτε Πώληση ή Υπηρεσία κατά καιρούς.

«Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν ή του έχουν ανατεθεί εξέχοντα δημόσια καθήκοντα, εκτός από μεσαίου επιπέδου ή κατώτερους αξιωματούχους. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, ο όρος «φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ή του έχουν ανατεθεί εξέχοντα δημόσια καθήκοντα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί, αναπληρωτές ή βοηθοί υπουργοί και κοινοβουλευτικοί γραμματείς·

(β) Βουλευτές ή παρόμοια νομοθετικά όργανα·

(γ) Μέλη των οργάνων διοίκησης πολιτικών κομμάτων.

(δ) Μέλη ανώτερων, ανώτατων και συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις·

(ε) Μέλη ελεγκτικών συνεδρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών.

(στ) Πρέσβεις, επιτετραμμένοι, πρόξενοι και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις.

(ζ) Μέλη των διοικητικών, διοικητικών ή εποπτικών συμβουλίων κρατικών επιχειρήσεων.

(η) Οποιοσδήποτε ασκεί καθήκοντα ισοδύναμα με αυτά που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (στ) εντός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού· Επιπλέον, το Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο περιλαμβάνει επίσης μέλη της οικογένειας ή άτομα που είναι γνωστό ότι είναι στενοί συνεργάτες οποιουδήποτε ατόμου που προσδιορίζεται στα (α) – (η) παραπάνω. 

Ο όρος «μέλη της οικογένειας» περιλαμβάνει:

 • ο σύζυγος ή πρόσωπο που θεωρείται ισοδύναμο με σύζυγο·
 • τα παιδιά και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα που θεωρούνται ισοδύναμα με σύζυγο· και
 • οι γονείς. «Πρόσωπα που είναι γνωστό ότι είναι στενοί συνεργάτες» σημαίνει:
 • φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι έχει κοινή ιδιοκτησία ενός εταιρικού φορέα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικής ρύθμισης ή οποιασδήποτε άλλης στενής επιχειρηματικής σχέσης με αυτό το πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο· χρυσός
 • ένα φυσικό πρόσωπο που έχει την αποκλειστική πραγματική ιδιοκτησία ενός εταιρικού φορέα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικής ρύθμισης που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος αυτού του πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου.

«Απαγορευμένη δικαιοδοσία» σημαίνει τις δικαιοδοσίες που ορίζονται από την SUXYS International Limited ως απαγορευμένη δικαιοδοσία σε σχέση με την Πώληση ή την Υπηρεσία κατά καιρούς.

«Κυρεωμένη δικαιοδοσία» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα ή έδαφος στο βαθμό που αυτή η χώρα ή έδαφος υπόκειται σε οποιαδήποτε κύρωση που εκδίδεται από τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρόσωπο υπό κυρώσεις» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

(α) προσδιορίζονται σε κατάλογο κυρώσεων που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

(β) οργανωμένοι, κατοικούν ή διαμένουν σε επιβαλλόμενη δικαιοδοσία· ή (γ) διαφορετικά το αντικείμενο ή ο στόχος οποιωνδήποτε κυρώσεων, μεταξύ άλλων λόγω ιδιοκτησίας ή ελέγχου ενός ή περισσότερων ατόμων ή οντοτήτων που περιγράφονται στις παραγράφους (α) ή (β).

«Υπηρεσία» σημαίνει οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από την SUXYS International Limited στους Χρήστες κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπηρεσιών πληρωμής και ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, των υπηρεσιών πορτοφολιού, των υπηρεσιών C-lever.com και Instachange.com και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή λειτουργίες, παρελθόν, παρόν ή μέλλον.

«Συναλλαγή» σημαίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που διενεργείται από έναν χρήστη μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου, εφαρμογών, λογαριασμών πελατών, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, Υπηρεσιών ή λειτουργιών της SUXYS International και η λέξη «συναλλαγή» θα ερμηνεύεται ανάλογα.

«Χρήστης» σημαίνει άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της SUXYS International Limited.

 Αρχικός και συνεχής έλεγχος

 1. α) Η SUXYS International Limited θα (και θα διατηρεί πάντα το δικαίωμα) να ελέγχει έναν Χρήστη πριν ενεργοποιήσει οποιαδήποτε Συναλλαγή με αυτόν τον Χρήστη και θα συνεχίσει να ελέγχει αυτόν τον Χρήστη σε συνεχή βάση, για να διασφαλίσει ότι αυτός ο Χρήστης δεν είναι υπό κυρώσεις, από μια Επικυρωμένη Δικαιοδοσία ή/και ένα άτομο από Απαγορευμένη Δικαιοδοσία.
 2. β) Η SUXYS International Limited θα ελέγχει έναν Χρήστη πριν από την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας σε αυτόν τον Χρήστη και θα συνεχίσει να ελέγχει αυτόν τον Χρήστη σε συνεχή βάση, για να διασφαλίσει ότι αυτός ο Χρήστης δεν είναι υπό κυρώσεις Πρόσωπο, από Δικαιοδοσία ή/και πρόσωπο από απαγορευμένη δικαιοδοσία.

Εάν ένας Χρήστης είναι Πρόσωπο υπό Κυρώσεις, από Δικαιοδοσία υπό Κυρώσεις ή/και πρόσωπο από Απαγορευμένη Δικαιοδοσία, η SUXYS International Limited θα αρνηθεί να παρέχει Υπηρεσίες σε αυτόν τον Χρήστη ή θα διακόψει την παροχή Υπηρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου, η SUXYS International Limited θα διασφαλίσει την υιοθέτηση λογισμικού που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή ολοκληρωμένου ελέγχου και το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κυρώσεις που η SUXYS International Limited υποχρεούται να ακολουθήσει.

Διαδικασίες αναγνώρισης KYC/AML Η SUXYS International Limited υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, η SUXYS International Limited είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι τα μέτρα για την πρόληψη ή τον μετριασμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ανάλογα με τους εντοπισθέντες κινδύνους. Πριν από την ενεργοποίηση ή τη διεξαγωγή μιας Συναλλαγής με ή για λογαριασμό ή εκ μέρους ενός Χρήστη ή την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας σε έναν Χρήστη, η SUXYS International Limited θα, εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν κρίνεται διαφορετικά αναγκαίο ή σκόπιμο:

 1. α) ταυτοποιήστε τον Χρήστη και επαληθεύστε την ταυτότητα του Χρήστη με βάση έγγραφα, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που βασίζονται σε αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή·
 2. β) εάν υπάρχει Πραγματικός Ιδιοκτήτης σε σχέση με τον Χρήστη, προσδιορίστε τον πραγματικό δικαιούχο και λάβετε εύλογα μέτρα για να επαληθεύσετε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου·
 3. γ) να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την προβλεπόμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης με τον Χρήστη, εκτός εάν ο σκοπός και η επιδιωκόμενη φύση ορίζονται σαφώς στη σχετική τεκμηρίωση μεταξύ της SUXYS International Limited και του Χρήστη.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, η SUXYS International Limited θα λάβει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και την πηγή του πλούτου του Χρήστη. και δ) εάν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι ενεργεί για λογαριασμό του Χρήστη,

(i) ταυτοποιεί το άτομο και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου με βάση έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες που βασίζονται σε αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή· και (ii) επαληθεύστε την εξουσία του ατόμου να ενεργεί για λογαριασμό του Χρήστη.

Για να προσδιορίσει έναν χρήστη που είναι φυσικό πρόσωπο, η SUXYS International Limited θα συλλέξει πληροφορίες από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πλήρους ονόματος, της ημερομηνίας γέννησης, του τόπου γέννησης, της ιθαγένειας, του τόπου κατοικίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του εγγράφου ταυτότητας είδος. Η SUXYS International Limited θα επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη με έγγραφα όπως η εθνική του ταυτότητα, διαβατήριο ή/και άδεια οδήγησης και λογαριασμός κοινής ωφέλειας.

Για να προσδιορίσει έναν Χρήστη που είναι νομική οντότητα, η SUXYS International Limited θα συλλέξει πληροφορίες από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πλήρους νομικού του ονόματος, του αριθμού εγγραφής, της ημερομηνίας σύστασης / εγγραφής, της χώρας ίδρυσης / εγγραφής και των καταλόγων διευθυντών ( όπως ισχύει για την οντότητα).

Η SUXYS International Limited θα επαληθεύσει τον Χρήστη με έγγραφα όπως Μνημόνιο και Καταστατικό (ή ισοδύναμο), πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα δικαιούχου ιδιοκτησίας και ένα λεπτομερές εταιρικό γράφημα (όπως ισχύει για την οντότητα).

Εάν ο Χρήστης δεν είναι φυσικά παρών για λόγους αναγνώρισης, η SUXYS International Limited μπορεί να υιοθετήσει πιο αυστηρά πρότυπα για την επαλήθευση της ταυτότητας του Χρήστη. Συνεχής παρακολούθηση των χρηστών Η SUXYS International Limited διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί συνεχώς, με ευαισθησία κινδύνου, την επιχειρηματική σχέση με έναν Χρήστη (όπως ισχύει) από:

 1. α) επανεξέταση κατά καιρούς εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τη SUXYS International Limited για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες είναι ενημερωμένα·
 2. β) διεξαγωγή κατάλληλου ελέγχου των Συναλλαγών και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τους Χρήστες για να διασφαλιστεί ότι είναι συνεπείς με τις γνώσεις της SUXYS International Limited για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του Χρήστη και για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι Συναλλαγές και δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις γνώσεις της SUXYS International Limited για Πηγή κεφαλαίων του χρήστη ή χρήστη και πηγή πλούτου. και
 3. γ) τον προσδιορισμό συναλλαγών που είναι ασυνήθιστα μεγάλου ύψους ή ασυνήθιστου τύπου και δεν έχουν εμφανή οικονομικό ή νόμιμο σκοπό. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η SUXYS International Limited μπορεί να πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση των Χρηστών προκειμένου να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε Συναλλαγές ίσες ή μεγαλύτερες από 500 € (ή το ισοδύναμό τους σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) θα υπόκεινται σε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με πηγή κεφαλαίων και πηγή πλούτου του Χρήστη.

Για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης με έναν Χρήστη (κατά περίπτωση), η SUXYS International Limited μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο του αρχείου για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με τον Χρήστη είναι ενημερωμένες και ότι τα έγγραφα ταυτοποίησης που διατηρούνται εξακολουθούν να ισχύουν. Επιπλέον, σε πιο συχνή βάση, η SUXYS International Limited μπορεί επίσης να παρακολουθεί τη συναλλακτική δραστηριότητα για να εντοπίσει τυχόν κόκκινες σημαίες ή δραστηριότητα «εκτός του κανόνα».

Ως μέρος της δεύτερης γραμμής άμυνας, ο υπεύθυνος αναφοράς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα διενεργήσει ελέγχους για να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται τακτική και αποτελεσματική συνεχής παρακολούθηση και να διασφαλίσει ότι οι παράτυπες ή ύποπτες δραστηριότητες κλιμακώνονται αποτελεσματικά.

Δικαιοδοσίες υπό κυρώσεις, απαγορευμένες δικαιοδοσίες και δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου Η SUXYS International Limited θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει τις ακόλουθες λίστες δικαιοδοσιών

 • Δικαιοδοσίες με κυρώσεις
 • Απαγορευμένες Δικαιοδοσίες και
 • Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.

Κατά τον καθορισμό του καταλόγου των υπό κυρώσεων, των απαγορευμένων δικαιοδοσιών και των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου, η SUXYS International Limited θα λαμβάνει υπόψη τους καταλόγους που εκδίδονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και από άλλους οργανισμούς που εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές και καταλόγους σχετικά με την επάρκεια των νομοθετικών μέτρων που θεσπίζονται από τις δικαιοδοσίες σχέση με το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διαφάνεια.

Χρήστες που είναι

 • κάτοικος ή κατοικία, ή
 • εάν η πηγή του πλούτου ή η πηγή κεφαλαίων τους συνδέονται με Δικαιοδοσία υπό Κυρώσεις και/ή Απαγορευμένη Δικαιοδοσία δεν θα γίνονται δεκτά ως πελάτες της SUXYS International Limited.

Χρήστες που είναι

 • κάτοικος ή κατοικία, ή
 • εάν η πηγή του πλούτου ή η πηγή κεφαλαίων τους συνδέονται με Δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου θα υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους και μέτρα από τη SUXYS International Limited.

Καταστάσεις υψηλού κινδύνου Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλότερος και η SUXYS International Limited θα χρειαστεί να προβεί σε πρόσθετους ελέγχους.

Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, καταστάσεις όπου ο Χρήστης προέρχεται από Δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου, όπου ο Χρήστης είναι πολιτικά εκτεθειμένο άτομο ή η συμπεριφορά και οι δραστηριότητες του χρήστη ή του χρήστη φέρουν άλλες κόκκινες σημαίες.

Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, η SUXYS International Limited θα:

 1. α) όταν δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη επιχειρηματική σχέση, λάβετε έγκριση από τα ανώτερα στελέχη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής σχέσης και λάβετε εύλογα μέτρα για να επαληθεύσετε την πηγή πλούτου του Χρήστη ή του πραγματικού ιδιοκτήτη και την πηγή κεφαλαίων που θα εμπλέκονται στην επιχειρηματική σχέση· και
 2. β) όταν έχει δημιουργηθεί επιχειρηματική σχέση, λάβετε έγκριση από τα ανώτερα στελέχη για τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης, λάβετε εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και λάβετε εύλογα μέτρα για να επαληθεύσετε την πηγή πλούτου και την πηγή κεφαλαίων του χρήστη ή του πραγματικού δικαιούχου. θα συμμετέχει στην επιχειρηματική σχέση.

Η SUXYS International Limited θα κρατήσει αρχεία

(α) αρχεία συναλλαγών, για περίοδο δέκα (10) ετών που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής ή για οποιαδήποτε άλλη ελάχιστη περίοδο που μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία· και

(β) άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από την SUXYS International Limited για σκοπούς AML/KYC, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με τον Χρήστη και για περίοδο δέκα (10) ετών που αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της επιχειρηματικής σχέσης με τον Χρήστη, ή για άλλη ελάχιστη περίοδο που μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ο υπεύθυνος αναφοράς ξεπλύματος χρήματος θα είναι το πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο από την SUXYS International Limited, καθήκον του οποίου είναι να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της Πολιτικής AML/KYC. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος να εποπτεύει όλες τις πτυχές της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της SUXYS International Limited. Μόλις διοριστεί ένας τέτοιος υπάλληλος, όλοι οι υπάλληλοί μας θα αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά ή δραστηριότητα στον Υπεύθυνο Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος. Αναφορά Όπου η SUXYS International Limited υποπτεύεται ότι ένας Χρήστης εμπλέκεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, θα αναφέρει οποιαδήποτε σχετική γνώση ή υποψία στις κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές. Η SUXYS International Limited δεν θα ειδοποιεί κανέναν Χρήστη για οποιαδήποτε τέτοια αναφορά ύποπτης συναλλαγής. Αντίθετα, σε περίπτωση που η SUXYS International Limited και οι υπάλληλοί της ειδοποιήσουν αυτούς τους Χρήστες, ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την υποβολή υποδείξεων. Πρόκειται για ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο ή/και φυλάκιση

 

Τελευταία ενημέρωση: 04/22/2023 στις 10:00 π.μ

X